PROJEKTY

Konsorcjum w składzie KLIM-SPAW sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warszawski informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu: „Innowacyjny, wysokowydajny filtr powietrza do usuwania wirusów i innych biologicznych czynników chorobotwórczych, dedykowany do powszechnie stosowanych systemów wentylacyjnych (Nowirflow)” w ramach Osi Priorytetowej I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Dane podstawowe: Beneficjenci: KLIM-SPAW sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warszawski Całkowita wartość Projektu: 3 237 981,05 zł Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 681 255,59 zł.

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu: Zakres Projektu obejmuje prace badawczo- rozwojowe w wyniku których opracowany zostanie innowacyjny filtr przeznaczony do powszechnego wykorzystania w istniejących instalacjach. Innowacyjne rozwiązanie pozwoli na zwiększenie poziomu czystości powietrza w pomieszczeniach, a tym samym przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania czynników chorobotwórczych, w tym wirusów.